Биография

Юлиян Любомиров Найденов
роден: 19 септември 1973г.

Образование:

1987г.-1992г. – Средно Специално Художествено
Училище „Илия Петров” гр.София

Средно специално образование:
Художник изпълнител

1992г.-1997г. – Великотърновски университет
„Св. Св. Кирил и Методий”, факултет по Изобразително
изкуство

Магистър по Педагогика на изобразителното изкуство

Втора специалност – Естетика
Преподавател по изобразително изкуство и естетика
и специалист по графика

Проекти:
1997г. – участие с графични творби в обща изложба в гр. Пловдив

1998г. – самостоятелна изложба графика във военен клуб гр. Сливница

2003г. – участие с графични творби в обща изложба в. гр. Костинброд

2004г. – участие с живописни творби в обща изложба в гр. Костинброд

2007г.- илюстрира стихосбирката „Да ме чака светкавица” на поетесата Добрина Симова

2008г. – самостоятелна изложба фотография в гр.Костинброд

2010г. – самостоятелна изложба „Пътуване” – акрил върху платно в гр.Костинброд

1997г. – 2004г.- Първо Основно Училище „Васил Левски” гр. Костинброд, Софийска област - Преподавател по изобразителни изкуства

2008-2009г. – участие в екипа по реализиране на проект „Изкуството в подкрепа на образованието”, по ОП „Развитие на  човешките ресурси” като координатор.

2009-2010г. – участие в екипа за реализиране проект : Рехабилитацията на общинска пътна мрежа в община Костинброд //Път SFO1401/ІV-ти клас 81017/Костинброд – Петърч – Безден/; Път SFO 2404/ ІV-ти клас 81012/ ІІ-81 Драговищица – Голяновци – границата с Житен/; Път SFO 2405 /ІV-ти клас 81014/ ІІ-81 Градец – Царчина – Чибаовци/; Път SFO 3407 /ІV-ти клас 81018/ ІІІ-8102-с.Дреново/” по Оперативна програма “Регионално развитие” като координатор.

От 2010г. до 2011г. – участие в екипа подготвил и реализиращ проекта BG051PO001-5.2.07-0278-С0001, «Развитие на социалните услуги за хора в неравностойно положение в Община Костинброд – дейност „Социален асистент” и  „Домашен помощник”» по ОП „Развитие на  човешките ресурси” като координатор.

2010г. – участие в екипа подготвил  Проектно предложение BG161PO001-1.1.10/2010-0047 „Театър под звездите в Костинброд” по Оперативна програма “Регионално развитие”  

от 2004 до 2011г. – осъществява връзките с обществеността на Общинска администрация гр.Костинброд и подготвя рекламните й материали.

от 2004 до 2011г. – организра събития, концерти, изложби, театри, пленери, наблюдения, панаири – базари, координира работата на читалищата в община Костинброд, реализира конкурси за рисунки, стихове, есета и др.